εταιριες φωτοβολταικών,φωτοβολταικά, εταιρείες στην ελλάδα, χονδρική πωληση, αντιπροσωπείες, σέρβις,ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  
     

Επικοινωνήστε μαζί μας

και ανακαλύψτε τις μοναδικές μας προσφορές!!!

Photovoltaics companies Greece, Ελληνικές εταιρίες φωτοβολταϊκών, ηλιακά πάνελς, ηλιακοί καθρέπτες, συλλέκτες, συσσωρευτές, πλάκες, για τον ήλιο, φωτοβολταικά, ανεμογεννήτρια, inverter, φωτοβολταικό, photovoltaic in Greece, company, εταιρείες,  
Φωτοβολταϊκα Πανελς Μετατροπείς - Inverter Ρυθμιστές Φόρτισης Φορτιστές Μπαταριών Μπαταρίες Ανεμογεννήτριες
Αυτόνομα Συστήματα Υβριδικα Συστήματα Διασυνδεδεμένα Συστήματα Φωτοβολταικά σε στεγες Ηλιακές Αντλίες Παρελκόμενα
φωτοβολταικά, δεη, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ, ανεμογεννήτριες
Shadow
Βασικές Κατηγορίες

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Προσφορές Ευκαιρίες

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

Εταιρίες Φωτοβολταικών
 

Νομοσχέδιο για φωτοβολταικά ΑΠΕ, πάρκα φωτοβολταϊκά σταθμούς - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ - Νομοσχέδιο για τα φωτοβολταικα


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

«Νομοσχέδιο για την επιταχυνση της αναπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»


Δείτε προσφορές και τιμές φωτοβολταϊκών σταθμών και συστηματων σε σπίτια ή οικόπεδα

 


Αρθρο 1
Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε.
Στο τέλος του Αρθρου 1 του ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129Α’), όπως ισχύει, προστίθενται νέα εδαφια ως εξής:
«Ο εθνικός στόχος για τη συμμετοχή της ενέργειας που παραγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθαριστη τελική καταναλωση ενέργειας, καθορίζεται σε ποσοστό 20% μέχρι το 2020. Ο αντίστοιχος εθνικός στόχος για τη συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παραγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθαριστη καταναλωση ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται σε ποσοστό τουλαχιστον 40% μέχρι το 2020.
Η προστασία του κλίματος μέσω της προώθησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα υψίστης σημασίας για τη χώρα. Η προτεραιότητα αυτή λαμβανεται καθοριστικα υπ’ όψιν σε περιπτώσεις σταθμισης με αλλες περιβαλλοντικές ή κοινωνικές παραμέτρους».

Αρθρο 2
Αδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.
1. Η παραγραφος 1 του Αρθρου 3 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α απαιτείται σχετική αδεια. Η αδεια αυτή χορηγείται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) με βαση τα παρακατω κριτήρια:
α) Της εθνικής ασφαλειας.
β) Της προστασίας της δημόσιας υγείας και ασφαλειας.
γ) Της εν γένει ασφαλειας των εγκαταστασεων και του σχετικού εξοπλισμού του Συστήματος και του Δικτύου.
δ) Της ενεργειακής αποδοτικότητας του έργου για το οποίο υποβαλλεται η σχετική αίτηση, όπως η αποδοτικότητα αυτή προκύπτει, για τα έργα Α.Π.Ε., από μετρήσεις του δυναμικού Α.Π.Ε. και για τις μοναδες Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τα ενεργειακα ισοζύγια τους. Ειδικα, για το αιολικό δυναμικό, οι υποβαλλόμενες μετρήσεις πρέπει να έχουν εκτελεστεί από πιστοποιημένους φορείς, σύμφωνα με το πρότυπο DIN-EN ISO/IEC17025 του 2000, όπως αυτό ισχύει καθε φορα.
ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς και από αλλα συναφή στοιχεία.
στ) Της εξασφαλισης ή της δυνατότητας εξασφαλισης του δικαιώματος χρήσης της θέσης εγκαταστασης του έργου.
ζ) Της δυνατότητας του αιτούντος, ή των μετόχων ή εταίρων του, να υλοποιήσει το έργο με βαση την επιστημονική και τεχνική επαρκεια του και τη δυνατότητα εξασφαλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης από ίδια κεφαλαια ή τραπεζική χρηματοδότηση έργου ή κεφαλαια επιχειρηματικών συμμετοχών ή αλλο νόμιμο τρόπο.
η) Της διασφαλισης παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και προστασίας των Πελατών.
θ) Της συμμόρφωσης με τα κριτήρια του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Αναπτυξης για τις Α.Π.Ε. (ΚΥΑ 49828/2008 ΦΕΚ 2464B’) όπως αυτό ισχύει κατα περίπτωση, τα οποία ελέγχονται από τη Ρ.Α.Ε. σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, προκειμένου να εξασφαλίζεται κατ’ αρχήν η προστασία του περιβαλλοντος.»
2. Η παραγραφος 2 του Αρθρου 3 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«2. Η Ρ.Α.Ε. πριν την απόφασή της επί της χορήγησης ή μη της αδειας παραγωγής κατα την παραγραφο 1, συνεργαζεται με τον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου ή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για τον καταρχας καθορισμό του τρόπου και του σημείου σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο. Ο καθορισμός αυτός γίνεται με βαση σύντομη προκαταρκτική μελέτη, η οποία εκπονείται από τον αρμόδιο Διαχειριστή εντός διαστήματος 15 ημερών και περιγραφει συνοπτικα τα αναγκαία έργα σύνδεσης του σταθμού με βαση τις θεωρητικές υποθέσεις ότι ο σταθμός πρόκειται να συνδεθεί αμεσα και ότι υφίσταται διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος για τη σύνδεση αυτή. Η ως ανω μελέτη δεν συνεπαγεται δέσμευση του Διαχειριστή ή της Ρ.Α.Ε. για την ύπαρξη διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου κατα τη χορήγηση της Προσφορας Σύνδεσης.
Η Ρ.Α.Ε. εξεταζει αν πληρούνται τα κριτήρια των περιπτώσεων α’-θ’ της παραγραφου 1 και αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη της αδειας παραγωγής εντός δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση, σε αυτήν, της δημοσίευσης της αίτησης κατα τα οριζόμενα στην απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγραφους 1 και 3 του Αρθρου 5, εφόσον ο φακελος της αίτησης είναι πλήρης ή από τη συμπλήρωση του φακέλου, όταν αυτός συμπληρώνεται μετα τη γνωστοποίηση, σύμφωνα με την ίδια απόφαση.
Η Ρ.Α.Ε. κοινοποιεί την απόφασή της στον Υπουργό Περιβαλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος, αυτεπαγγέλτως ή μετα από προσφυγή του ενδιαφερομένου ή τρίτου έχοντος έννομο συμφέρον, δύναται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή σε αυτόν της απόφασης της Ρ.Α.Ε. να την ακυρώσει αιτιολογημένα.
Κατα το ανωτέρω χρονικό διαστημα αναστέλλεται η διαδικασία αδειοδότησης».
3. Στο τέλος του στοιχείου (στ’) της παραγραφου 3 του Αρθρου 3 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, προστίθεται φραση ως εξής:
«τα οποία μπορεί να είναι διαφορετικα από τον κατοχο της αδειας ή τους μετόχους του».
4. Η παραγραφος 4 του Αρθρου 3 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η αδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται για χρονικό διαστημα μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών και μπορεί να ανανεώνεται, μέχρι ίσο χρόνο. Εαν εντός εξήντα (60) μηνών από τη χορήγηση της αδειας παραγωγής δεν έχει χορηγηθεί αδεια εγκαταστασης, η αδεια παύει να ισχύει. Στο χρονικό διαστημα των εξήντα (60) μηνών δεν υπολογίζονται:
α) Ο χρόνος δικαστικής αναστολής της εκτέλεσης οποιασδήποτε αδειας ή έγκρισης που απαιτείται για τη χορήγηση της αδειας εγκαταστασης.
β) Ο χρόνος καθυστέρησης για τη λήψη της αδειας εγκαταστασης, εφόσον η καθυστέρηση δεν οφείλεται, αποδεδειγμένα, σε παραλειψη ή σε οποιασδήποτε μορφής υπαιτιότητα του κατόχου της αδειας παραγωγής.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το χρονικό διαστημα των εξήντα (60) μηνών μπορεί να παρατείνεται μετα από αίτηση του Αδειούχου, που υποβαλλεται στη Ρ.Α.Ε. πριν από την παρέλευσή του, για όσο χρόνο εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι των ανωτέρω περιπτώσεων. Στην περίπτωση υποβολής εμπρόθεσμης αίτησης του Αδειούχου, η αδεια παραγωγής εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την απόφαση της Ρ.Α.Ε. επ’ αυτής, μετα την οποία εφαρμόζεται η απόφαση της Ρ.Α.Ε.
Δεν συνιστα λόγο παρατασης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος η για οποιονδήποτε λόγο τροποποίηση ή μεταβίβαση της αδειας παραγωγής».
5. Η παραγραφος 5 του Αρθρου 3 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η αδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., ύστερα από σχετική αίτηση του κατόχου της. Η αδεια παραγωγής τροποποιείται σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της που αναφέρονται στην παραγραφο 3, πλην του στοιχείου της περίπτωσης ε’ της παραγραφου αυτής.
Δεν απαιτείται τροποποίηση της αδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας:
α) Αν η Εγκατεστημένη Ισχύς ή η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέεται με το Σύστημα ή το Δίκτυο, αυξηθεί για μια ή περισσότερες φορές μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) συνολικα σε σχέση με την αρχική αδεια, χωρίς από την αύξηση αυτή να επέρχεται μεταβολή του γηπέδου αλλη εκτός από τη μείωση του εμβαδού του. Στην περίπτωση αυτή, η αδεια εγκαταστασης που προβλέπεται στο Αρθρο 8 τροποποιείται, μετα από επαναδιατύπωση των όρων σύνδεσης του σταθμού από τον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου. Οι διαταξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις σταθμών που εντασσονται σε ειδικό πρόγραμμα ή καθεστώς, καθώς και για περιοχές με κορεσμένα δίκτυα. Oι περιοχές με κορεσμένα δίκτυα και η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος για τις περιοχές αυτές, διαπιστώνονται με απόφαση της ΡΑΕ, μετα από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου. Η απόφαση αυτή δημοσιοποιείται με επιμέλεια της ΡΑΕ στο διαδίκτυο ή με οποιονδήποτε αλλον πρόσφορο τρόπο.
β) Αν μεταβληθεί η κατοικία ή η έδρα του Αδειούχου.
γ) Αν μειώνεται η Εγκατεστημένη Ισχύς ή η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέεται με το Σύστημα ή το Δίκτυο, χωρίς από τη μείωση αυτή να επέρχεται μεταβολή του γηπέδου αλλη εκτός από τη μείωση του εμβαδού του.
δ) Αν από τις επερχόμενες μεταβολές των στοιχείων της αδειας παραγωγής που ορίζονται στην παραγραφο 3 δεν επηρεαζεται η αξιολόγηση των κριτηρίων που προβλέπονται στην παραγραφο 1.
Με την απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγραφους 1 και 3 του Αρθρου 5, μπορεί να ορίζονται πρόσθετες περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται τροποποίηση της αδειας παραγωγής.
Στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται τροποποίηση της αδειας παραγωγής, ο κατοχος αυτής ενημερώνει τη Ρ.Α.Ε. και τον Υπουργό Περιβαλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τις σχετικές μεταβολές και η Γραμματεία της Ρ.Α.Ε. εκδίδει σχετική βεβαίωση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Αν ο κατοχος της αδειας παραλείψει την ενημέρωση αυτή, επιβαλλονται σε βαρος του οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Αρθρο 22.
Για την τροποποίηση της αδειας παραγωγής, η Ρ.Α.Ε. αποφασίζει εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της αίτησης, κατα τα οριζόμενα στην απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγραφους 1 και 3 του Αρθρου 5, εφόσον ο φακελος της αίτησης είναι πλήρης ή από τη συμπλήρωση του φακέλου, όταν αυτός συμπληρώνεται μετα τη δημοσίευση της αίτησης, σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση.»
6. Η παραγραφος 6 του Αρθρου 3 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ο κατοχος αδειας παραγωγής μπορεί, μετα από σχετική απόφαση της Ρ.Α.Ε., να μεταβιβαζει την αδεια του σε αλλο πρόσωπο, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στις περιπτώσεις α’, ζ’ και η’ της παραγραφου 1.»
7. Η παραγραφος 8 του Αρθρου 3 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«8. Η χορήγηση αδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. δεν απαλλασσει τον κατοχό της από την υποχρέωση λήψης αλλων αδειών ή εγκρίσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, όπως η έγκριση περιβαλλοντικών όρων και οι αδειες εγκαταστασης και λειτουργίας. Η χορήγηση αδειας παραγωγής αποτελεί προϋπόθεση της υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.). Πριν από τη χορήγηση της αδειας παραγωγής, οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να εξεταζουν αιτήσεις ενδιαφερομένων για την έκδοση γνωμοδοτήσεων σχετικών με την εγκατασταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που απαιτούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις κείμενες διαταξεις.»
8. Το στοιχείο α) της παραγραφου 9 του Αρθρου 3 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«α) Η οικονομική δυνατότητα υλοποίησης του έργου από τον αιτούντα κατα την περίπτωση ζ’ της παραγραφου 1 καθορίζεται σε ποσοστό μικρότερο από το οριζόμενο στην απόφαση του Υπουργού Περιβαλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται κατα την παραγραφο 3 του Αρθρου 5. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπολείπεται του πέντε τοις εκατό (5%) επί του προϋπολογιζόμενου κόστους κατασκευής του έργου.»
9. Το Αρθρο 4 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης αδειας παραγωγής ή αλλης διαπιστωτικής απόφασης πρόσωπα που παραγουν ηλεκτρική ενέργεια από σταθμούς, οι οποίοι εγκαθίστανται σε ακίνητο, το οποίο ανήκει κατα κυριότητα ή βρίσκεται στη νόμιμη κατοχή των προσώπων αυτών, για όσο χρόνο τα πρόσωπα αυτα είναι κύριοι ή νόμιμοι κατοχοι, εφόσον η ηλεκτρική ενέργεια παραγεται από εγκαταστασεις Α.Π.Ε. που χαρακτηρίζονται από την κείμενη νομοθεσία ως μη οχλούσες ή χαμηλής όχλησης δραστηριότητες. Εξαιρούνται, επίσης από την υποχρέωση λήψης αδειας παραγωγής ή αλλης διαπιστωτικής απόφασης οι σταθμοί Σ.Η.Θ.Υ.Α. με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των πενήντα (50) KWe, καθώς και οι αυτόνομοι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι δεν συνδέονται στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, με Εγκατεστημένη Ισχύ μικρότερη ή ίση των πέντε (5) MWe.
2. Εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης αδειας παραγωγής σταθμοί με εγκατεστημένη ισχύ έως πέντε (5) ΜWe, που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, για όσο χρόνο οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν αποκλειστικα για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και σταθμοί που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), για όσο χρόνο οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν για τη διενέργεια πιστοποιήσεων ή μετρήσεων. Οι ως ανω περιπτώσεις εξαίρεσης από τη λήψη αδειας παραγωγής διαπιστώνονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε. που εκδίδεται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης, εφόσον η αίτηση αυτή συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία στοιχεία ή από τη συμπλήρωση των στοιχείων αυτών.
3. Ο αρμόδιος Διαχειριστής υποχρεούται, μετα από αίτηση του ενδιαφερομένου, να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για τη σύνδεση των σταθμών που αναφέρονται στην παραγραφο 1 με το Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, εκτός αν συντρέχουν, αποδεδειγμένα, τεχνικοί λόγοι που δικαιολογούν την αρνηση της σύνδεσης, κατα τα οριζόμενα στους αντίστοιχους Κώδικες Διαχείρισης ή εφόσον υφίσταται κορεσμός των δικτύων, όπως διαπιστώνεται κατα τη διαδικασία των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγραφου 5.α του Αρθρου 3 του ν.3468/2006.
4. α. Κατα την έκδοση της απόφασης της Ρ.Α.Ε., που προβλέπεται στα δύο τελευταία εδαφια της παραγραφου 5.α του Αρθρου 3 του ν.3468/2006, με την οποία καθορίζεται η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος σε κορεσμένο δίκτυο, η ισχύς αυτή κατανέμεται μεταξύ σταθμών των παραγραφων 1 και 2 και σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. που υποχρεούνται να λαβουν αδεια παραγωγής.
β. Για τους σταθμούς των παραγραφων 1 και 2 ο αρμόδιος Διαχειριστής υποχρεούται να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για τη σύνδεσή τους με το Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών με σειρα προτεραιότητας των υποβαλλόμενων σε αυτόν, αιτήσεων των ενδιαφερομένων μέχρι εξαντλήσεως του εκαστοτε ορίου. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν προχωρήσει, με δική του υπαιτιότητα, σε έναρξη εργασιών εγκαταστασης του σταθμού εντός ενός έτους από τη θετική γνωμοδότηση για σύνδεση με το Σύστημα ή το Δίκτυο, αίρεται η γνωμοδότηση αυτή και ο αρμόδιος Διαχειριστής κατανέμει τη διαθέσιμη ισχύ στον επόμενο κατα σειρα προτεραιότητας ενδιαφερόμενο.
γ. Για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. που υποχρεούνται να λαβουν αδεια παραγωγής, η Ρ.Α.Ε. δημοσιοποιεί τη δυνατότητα της για παραλαβή και εξέταση αιτήσεων και δύναται να απευθύνει ιδιαίτερη πρόκληση με συγκεκριμένη προθεσμία προκειμένου να υποβληθούν αιτήσεις που θα αξιολογηθούν συγκριτικα.»

Αρθρο 3
Διαταξεις για την αδεια εγκαταστασης και λειτουργίας

1. Στο τέλος του στοιχείου στ’ της παραγραφου 6 του Αρθρου 4 του ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α’), όπως τροποποιήθηκε με το Αρθρο 2 του ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α’), προστίθενται εδαφια ως ακολούθως :
«Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση δεν απαιτείται για τους υβριδικούς σταθμούς και τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στις περιπτώσεις αυτές, κατα τη διαδικασία έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων θα εξεταζονται κατ’ ελαχιστον η συμβατότητα της δραστηριότητας προς τις απαιτήσεις προστασίας του περιβαλλοντος, η συμβατότητα της δραστηριότητας προς τις εκαστοτε υφισταμενες κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασμού, οι εναλλακτικές λύσεις συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής και θα τηρούνται όλες οι απαιτήσεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για την ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού στην διαδικασία εγκρίσεως του οικείου σχεδίου.»

2. Το Αρθρο 8 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :

«Αρθρο 8
1. Για την εγκατασταση ή επέκταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., απαιτείται σχετική αδεια. Η αδεια αυτή εκδίδεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, εντός των ορίων της οποίας εγκαθίσταται ο σταθμός, για όλα τα έργα για τα οποία αρμόδιος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι ο Νομαρχης ή ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας σύμφωνα με τις διαταξεις του ν. 1650/ 1986 (ΦΕΚ 160Α'), όπως ισχύει, και τις κανονιστικές πραξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του.
Η αδεια εγκαταστασης εκδίδεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασιμων ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών. Ο έλεγχος αυτός πρέπει σε καθε περίπτωση να έχει ολοκληρωθεί εντός διαστήματος τριαντα (30) εργασιμων ημερών από την καταθεση της σχετικής αίτησης. Αν δεν εκδοθεί η αδεια εντός του ανωτέρω διαστήματος, ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας εκδίδει διαπιστωτική πραξη, στην οποία παρατίθεται ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία για την αδυναμία εκδόσεως της αδειας. Η πραξη αυτή με όλον τον φακελο διαβιβαζεται στον Υπουργό Περιβαλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος αποφασίζει για την έκδοση της αδειας εγκαταστασης εντός τριαντα (30) ημερών από την παραλαβή των ανωτέρω εγγραφων.
2. Η αδεια εγκαταστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των οποίων αρμόδιος είναι ο Υπουργός Περιβαλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και οι κατα περίπτωση συναρμόδιοι Υπουργοί, σύμφωνα με τις διαταξεις του ν. 1650/1986 και τις κανονιστικές αποφασεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Περιβαλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σύμφωνα με τη διαδικασία και εντός της προθεσμίας των τριαντα (30) ημερών που ορίζονται στην προηγούμενη παραγραφο.
3. Μετα την έκδοση αδειας παραγωγής σύμφωνα με το Αρθρο 2 του παρόντος νόμου ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να του χορηγηθεί αδεια εγκαταστασης αιτείται ταυτόχρονα:
α) τη χορήγηση Προσφορας Σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή,
β) τη χορήγηση της κατα το ν.998/1979 (ΦΕΚ 289Α’) έγκρισης επέμβασης, εφόσον απαιτείται, από την αρμόδια διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας. Η σχετική απόφαση για την έγκριση επέμβασης εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας
γ) τη χορήγηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο.), από την αρμόδια διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατα περίπτωση για σταθμούς της παραγραφου 1 ή την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Περιβαλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για σταθμούς της παραγραφου 2.
Για την έκδοση των αποφασεων των περιπτώσεων β) και γ) της παρούσας παραγραφου, οι οποίες μεταξύ τους είναι ανεξαρτητες, ισχύουν οι διαταξεις των παραγραφων 4 και 5.
4α. Για την έκδοση της απόφασης Ε.Π.Ο. υποβαλλεται ο φακελος και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή. Ο φακελος θεωρείται πλήρης, εαν εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή του δεν ζητηθούν εγγραφως από τον ενδιαφερόμενο συμπληρωματικα στοιχεία. Η αναζήτηση συμπληρωματικών στοιχείων από την αρμόδια αρχή είναι δυνατή μία μόνον φορα. Η αρχή εξεταζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα προτεινόμενα μέτρα πρόληψης και αποκαταστασης και εκδίδει την απόφασή της επί της Ε.Π.Ο. μετα από γνώμη του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου, εφόσον απαιτείται, εντός τεσσαρων (4) μηνών από τον χρόνο που ο φακελος και η Μ.Π.Ε. θεωρήθηκαν πλήρεις. Ειδικα, στην περίπτωση έργων της υποκατηγορίας 3 της δεύτερης (Β’) κατηγορίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, που κατατασσονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας στην υποκατηγορία 4 της δεύτερης κατηγορίας (Β’) , η απόφαση Ε.Π.Ο. εκδίδεται από το Νομαρχη εντός δύο (2) μηνών από τη διαβίβαση σε αυτόν του σχετικού φακέλου.
β. Οι κατα νόμο προβλεπόμενες γνωμοδοτήσεις, οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων Α.Π.Ε., περιορίζονται αποκλειστικα στα θέματα αρμοδιότητας καθε γνωμοδοτoύντος φορέα και στην τήρηση των όρων και προϋποθέσεων χωροθέτησης που προβλέπονται στο κατ’ Αρθρο 7 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207A’) εκδοθέν Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Αναπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως ισχύει κατα περίπτωση. Οι αρμόδιες αρχές για την έκδοση Ε.Π.Ο. ελέγχουν το περιεχόμενο των ανωτέρω γνωμοδοτήσεων ως προς τη συμβατότητα του με την αρμοδιότητα των αρχών ή φορέων που γνωμοδοτούν. Σε περίπτωση διαπίστωσης ασυμφωνίας μεταξύ αυτών, οι γνωμοδοτήσεις επιστρέφονται για διόρθωση ή συμπλήρωση στις αντίστοιχες υπηρεσίες.
γ. Οι τασσόμενες κατα τις κείμενες διαταξεις προθεσμίες για την υποβολή των γνωμοδοτήσεων ορίζονται στο σύνολό τους ως αποκλειστικές. Η τυχόν απρακτη παρέλευσή τους δεν κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας για την έκδοση Ε.Π.Ο.
5α. Η κατα το Αρθρο 58 παραγραφος 2 του ν. 998/1979 έγκριση επέμβασης εντός δασών ή δασικών εκτασεων ή εν γένει εκτασεων τις οποίες διαχειρίζεται η δασική υπηρεσία, για την εκτέλεση των εκεί αναφερόμενων έργων υποδομής και εγκαταστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., εκδίδεται αυτοτελώς, μη ενσωματούμενη στην αντίστοιχη Ε.Π.Ο., από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση πραξης έγκρισης επέμβασης είναι η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου δασαρχείου.
β. Στο πλαίσιο της εξέτασης ενός έργου Α.Π.Ε., συμπεριλαμβανομένων των έργων σύνδεσής του, από τις δασικές υπηρεσίες, η μορφή της υπό κρίσιν έκτασης θα προκύπτει από την εικόνα των παλαιότερων αεροφωτογραφιών που διαθέτει η δασική υπηρεσία. Ακολουθείται η διαδικασία του Αρθρου 14 του ν. 998/1979, για να εξακριβωθεί η μορφή ή ο χαρακτήρας της υπό κρίσιν έκτασης.
γ. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί η κατ’ αρ. 14 του ν.998/1979 πραξη χαρακτηρισμού από τον αρμόδιο Δασαρχη στο πλαίσιο της εξέτασης ενός έργου Α.Π.Ε., συμπεριλαμβανομένων των έργων σύνδεσής του, μετα την κατα νόμο δημοσιοποίησή της, αυτή έχει το τεκμήριο της νομιμότητας και δεσμεύει τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διοίκησης, οι οποίες οφείλουν, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου, να προωθήσουν το φακελο της έγκρισης επέμβασης σε εκτασεις που διαχειρίζονται από τη δασική υπηρεσία, να χορηγήσουν την έγκριση επέμβασης, να εγκρίνουν τους οικείους περιβαλλοντικούς όρους, να εκδώσουν την αδεια εγκαταστασης καθώς επίσης και πρωτόκολλο εγκαταστασης στην έκταση, ασχέτως εαν έχει υποβληθεί ή όχι εμπρόθεσμα ένσταση κατα της πραξης χαρακτηρισμού.
6. Ο αρμόδιος Διαχειριστής χορηγεί εντός τεσσαρων (4) μηνών την αιτηθείσα Προσφορα Σύνδεσης, η οποία καθίσταται οριστική και δεσμευτική με την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης Ε.Π.Ο., και η οποία έχει ισχύ για χρονικό διαστημα ίσο με το χρονικό διαστημα ισχύος της αδειας παραγωγής.
7. Μετα τη χορήγηση της Προσφορας Σύνδεσης και την έκδοση της αντίστοιχης Ε.Π.Ο., ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα:
ι) να υποβαλει αίτηση για τη χορήγηση αδειας εγκαταστασης σύμφωνα με το Αρθρο 8 του ν.3468/2006, όπως ισχύει,
ιι) να υποβαλει αίτηση για την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης και της Σύμβασης Πώλησης, σύμφωνα με τα αρθρα 9,10 και 12 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, και τους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος και του Δικτύου, οι οποίες δύναται να υπογραφούν πριν αλλα ενεργοποιούνται μετα τη χορήγηση της αδειας εγκαταστασης,
ιιι) να υποβαλει αίτηση για την έκδοση των αδειών, πρωτοκόλλων ή λοιπών εγκρίσεων που απαιτούνται από τη δασική και πολεοδομική νομοθεσία, οι οποίες εκδίδονται χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη χορήγηση της αδειας εγκαταστασης.
8. Για την έκδοση της αδειας εγκαταστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνδέονται με το Σύστημα, το Δίκτυο ή το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, τηρούνται υποχρεωτικα και όσα επιπλέον προβλέπονται στους Κώδικες Διαχείρισης για τη σύνδεση σταθμών. Περίληψη της αδειας εγκαταστασης δημοσιεύεται, με ευθύνη του κατόχου της, σε μία τουλαχιστον ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και σε μία τοπική εφημερίδα της περιφέρειας, στα όρια της οποίας πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθμός.
9. Η αδεια εγκαταστασης ισχύει για δύο (2) έτη και μπορεί να παρατείνεται, κατα ανώτατο όριο, για ίσο χρόνο, μετα από αίτηση του κατόχου της, εφόσον:

α) κατα τη λήξη της διετίας έχει εκτελεσθεί έργο, οι δαπανες του οποίου καλύπτουν το 50% της επένδυσης ή
β) δεν πληρούται η προϋπόθεση του ανωτέρω εδαφίου α’ αλλα έχουν συναφθεί οι αναγκαίες συμβασεις για την προμήθεια του εξοπλισμού ο οποίος απαιτείται για την υλοποίηση του έργου. Η σύναψη συμβασεων κατα το προηγούμενο εδαφιο δεν απαιτείται αν υφίσταται δικαστική αναστολή εκτέλεσης της αδειας εγκαταστασης ή αλλης αδειας που είναι απαραίτητη για τη νόμιμη εκτέλεση του έργου.
Στις περιπτώσεις α) θαλασσιων αιολικών παρκων, β) συγκροτηματων αιολικών παρκων συνολικής ισχύος μεγαλύτερης από 100 MW, γ) αιολικών παρκων που συνδέονται με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα μέσω ειδικού προς τούτο υποθαλασσίου καλωδίου, δ) υβριδικών έργων Α.Π.Ε., και ε) αλλων σύνθετων έργων Α.Π.Ε., είναι δυνατή η έγκριση παρατασης της ισχύος της αδειας εγκαταστασης για χρονικό διαστημα ίσο με αυτό που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, μετα την υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης με συνημμένο χρονοδιαγραμμα από τον κατοχο της αδείας.

10. Για τη λειτουργία σταθμών που προβλέπονται στις παραγραφους 1 και 2 απαιτείται και αδεια λειτουργίας. Η αδεια αυτή χορηγείται με απόφαση του οργανου που είναι ή κατέστη κατα την παραγραφο 1 αρμόδιο για τη χορήγηση της αδειας εγκαταστασης, μετα από αίτηση του ενδιαφερομένου και έλεγχο από τα αρμόδια όργανα της τήρησης των τεχνικών όρων εγκαταστασης κατα τη δοκιμαστική λειτουργία του σταθμού, καθώς και έλεγχο από το Κ.Α.Π.Ε. της διασφαλισης των αναγκαίων λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού του σταθμού. Η αδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασιμων ημερών από την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων και της διαδικασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του Υπουργού Περιβαλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που προβλέπεται στην παραγραφο 15 του παρόντος Αρθρου.
Είναι δυνατή η έκδοση τμηματικών αδειών λειτουργίας, κατα την διαρκεια κατασκευής του έργου Α.Π.Ε. για πλήρως αποπερατωθέντα τμήματα αυτού τα οποία έχουν τεχνική και λειτουργική αυτοτέλεια μετα την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο.
11. Η αδεια λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ισχύει για είκοσι (20) τουλαχιστον έτη και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι ίσο χρονικό διαστημα. Η χορήγηση της αδειας λειτουργίας δεν απαλλασσει τον κατοχό της από την υποχρέωση εφοδιασμού ή ανανέωσης της ισχύος αλλων
αδειών που απαιτούνται από σχετικές διαταξεις της κείμενης νομοθεσίας. Αν μεταβιβασθεί η κυριότητα του σταθμού, ο νέος κύριος υποκαθίσταται, έναντι του Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δικαιοπαροχού του. Αν μεταβιβασθεί η κυριότητα του σταθμού,
στο νέο κύριο μεταβιβαζεται και η αδεια παραγωγής, μετα από γνώμη της Ρ.Α.Ε..
Μετα τη μεταβίβαση αυτή τροποποιείται, με απόφαση του αρμόδιου οργανου, η
αδεια λειτουργίας στο όνομα του νέου κυρίου του σταθμού.

12. Η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατασταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ισχύει για δέκα (10) έτη και μπορεί να ανανεώνεται, μία ή περισσότερες φορές, μέχρι ίσο χρόνο, καθε φορα.

13. Για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εξαιρούνται από την υποχρέωση αδειας παραγωγής κατα τα οριζόμενα στο Αρθρο 4, δεν απαιτείται η λήψη αδειας εγκαταστασης και λειτουργίας. Για τους σταθμούς αυτούς απαιτείται η κατα την κείμενη νομοθεσία περιβαλλοντική αδειοδότηση. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί, ανεξαρτήτως ισχύος, και ανεμογεννήτριες που εγκαθίστανται σε κτίρια ή/και αλλες δομικές κατασκευές ή εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, καθώς και σταθμοί Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε γήπεδα και οι οποίοι χαρακτηρίζονται από την κείμενη νομοθεσία ως μη οχλούσες δραστηριότητες με την εξαίρεση των υδροηλεκτρικών σταθμών, εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
14. Στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβαλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τηρείται μητρώο αδειών εγκαταστασης και λειτουργίας
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Στο μητρώο αυτό καταχωρίζονται οι αδειες εγκαταστασης και λειτουργίας, καθώς και οι περιπτώσεις εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης των αδειών αυτών. Αν τροποποιηθεί ή μεταβιβασθεί η αδεια παραγωγής, γίνεται σχετική ενημέρωση στο μητρώο και καταχωρίζεται η απόφαση τροποποίησης, όπου απαιτείται. Με απόφαση του Υπουργού Περιβαλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται ο τρόπος οργανωσης, τήρησης και ενημέρωσης του μητρώου και καθε αλλο ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

15. Με απόφαση του Υπουργού Περιβαλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικα, οι διαδικασίες και καθε αναγκαία λεπτομέρεια για την έκδοση των αδειών που προβλέπονται στο παρόν Αρθρο.»


Αρθρο 4
Ένταξη και Σύνδεση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.

1. Το Αρθρο 11 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
« Αρθρο 11
1. Στην περίπτωση σύνδεσης νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο Σύστημα μέσω υφισταμενου υποσταθμού ανύψωσης υψηλής τασης, ο κατοχος της οικείας αδειας παραγωγής μπορεί να επιλέξει το τμήμα σύνδεσης, μεταξύ του κεντρικού πίνακα μέσης τασης του σταθμού Α.Π.Ε. και του υποσταθμού ανύψωσης να ανήκει στην κυριότητα του. Στην περίπτωση σύνδεσης νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο Σύστημα μέσω νέου υποσταθμού ανύψωσης, τότε ο κατοχος της οικείας αδειας παραγωγής μπορεί να επιλέξει το τμήμα σύνδεσης, μεταξύ του κεντρικού πίνακα μέσης τασης του σταθμού Α.Π.Ε. και του υποσταθμού ανύψωσης και ο νέος υποσταθμός ανύψωσης να ανήκουν στην κυριότητα του.
Στις περιπτώσεις αυτές:
(α) νοείται ότι ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. συνδέεται απευθείας στο Σύστημα,
(β) ο κατοχος της οικείας αδειας παραγωγής κατασκευαζει τα έργα σύνδεσης που ανήκουν στην κυριότητα του και αποκτα τη διαχείριση των έργων αυτών, ασχέτως της τασης ή των λοιπών τεχνικών ή λειτουργικών χαρακτηριστικών των έργων αυτών.
(γ) Ο κατοχος της αδειας παραγωγής έχει το δικαίωμα να συναινέσει ή να αρνηθεί τη σύνδεση νέου παραγωγού στον υποσταθμό.
2. Για την απαλλοτρίωση ακινήτων ή τη σύσταση επ' αυτών εμπραγματων δικαιωματων υπέρ του κατόχου της αδειας παραγωγής του συνδεόμενου σταθμού, με σκοπό την εγκατασταση των έργων σύνδεσης, εφαρμόζονται αναλόγως οι διαταξεις του Αρθρου 15 του ν.3175/2003 (ΦΕΚ 207Α') ανεξαρτήτως του κυρίου των έργων σύνδεσης. Δεν καταβαλλεται ανταλλαγμα χρήσης του εδαφους που αναλογεί στα έργα σύνδεσης και τα συνοδα τους έργα, αν κύριος του εδαφους είναι το Δημόσιο.
3. Για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και τα έργα σύνδεσής τους με το Σύστημα ή του Δίκτυο, εφαρμόζονται αναλόγως, υπέρ του κατόχου της αδειας παραγωγής, οι διαταξεις της παραγραφου 8 του Αρθρου 9 του ν. 2941/2001 (ΦΕΚ 201Α’).
4. Οι απαιτούμενες αδειες για την εγκατασταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και των έργων σύνδεσης, κατα τις προηγούμενες παραγραφους, χορηγούνται σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διαταξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν τον Κύριο του Συστήματος ή του Δικτύου.
5. Με τους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος και του Δικτύου που προβλέπονται, αντίστοιχα, στις διαταξεις των αρθρων 19 και 23 του ν.2773/1999, όπως ισχύει, καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο των συμβασεων σύνδεσης Σταθμών Α.Π.Ε. με το Σύστημα ή το Δίκτυο και καθε αλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.»


Αρθρο 5
Ορθολογικοποίηση της τιμολόγησης ενέργειας που παραγεται από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

1. Η παραγραφος 2 του Αρθρου 12 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύει για είκοσι (20) έτη. Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παραγεται από ηλιοθερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ισχύει για εικοσιπέντε (25) έτη. Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παραγεται από Υβριδικούς Σταθμούς ισχύει για είκοσι (20) έτη και μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τους όρους της αδειας αυτής, μετα από έγγραφη συμφωνία των μερών, εφόσον ισχύει η σχετική αδεια παραγωγής».
2. Η παραγραφος 1 του Αρθρου 13 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ηλεκτρική ενέργεια που παραγεται από Παραγωγό ή Αυτοπαραγωγό μέσω σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή μέσω Υβριδικού Σταθμού και απορροφαται από το Σύστημα ή το Δίκτυο, σύμφωνα με τις διαταξεις των αρθρων 9, 10 και 12, τιμολογείται, σε μηνιαία βαση, κατα τα ακόλουθα:
α) Η τιμολόγηση γίνεται με βαση την τιμή, σε ευρώ ανα μεγαβατώρα (MWh), της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφαται από το Σύστημα ή το Δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
β) Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας κατα την προηγούμενη περίπτωση, εκτός από την ηλεκτρική ενέργεια που παραγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς για τους οποίους έχουν οριστεί ξεχωριστές τιμές από το ν.3734/2009 (ΦΕΚ 8Α’), όπως ισχύει, γίνεται με βαση τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα :

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από: Τιμή Ενέργειας (€/MWh)
Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μη Διασυνδεδεμένα Νησια
(α) Αιολική ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστασεις ισχύος μεγαλύτερης των 50 kW 87,84 99,44
(β) Αιολική ενέργεια από αιολικα παρκα στη θαλασσα 150
(γ) Αιολική ενέργεια που αξιοποιείται με εγκαταστασεις ισχύος μικρότερης ή ίσης των 50 kW 250
(δ) Υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ έως δεκαπέντε (15) MWe 87,84 99,44
(ε) Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από ηλιοθερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής 264,84 284,84
(στ)Γεωθερμική ενέργεια από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤0,5 MW 150
(ζ) Γεωθερμική ενέργεια από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ >0,5 MW 87,84 99,44
(η) Βιομαζα που αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤0,1 MW 150
(θ) Βιομαζα που αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ >0,1 MW 120 135
(ι) Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και από εγκαταστασεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέρια με εγκατεστημένη ισχύ ≤0,1 MW 120
(κ) Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και από εγκαταστασεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέρια με εγκατεστημένη ισχύ >0,1 MW 87,84 99,44
(λ) Λοιπές Α.Π.Ε. 87,84 99,44
(μ) Σ.Η.Θ.Υ.Α. 87,84 99,44

Οι τιμές του ανωτέρω πίνακα για τους Αυτοπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας ισχύουν μόνο για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με Εγκατεστημένη Ισχύ έως 35 MW και για το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, το οποίο μπορεί να ανέλθει μέχρι ποσοστό 20% της συνολικα παραγόμενης, από τους σταθμούς αυτούς, ηλεκτρικής ενέργειας, σε ετήσια βαση.
Ειδικα η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παραγεται από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια (αιολικα παρκα) οι οποίοι:
i) εγκαθίστανται σε νησια, κατοικημένα ή μη, τα οποία κατα το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση της οικείας αδειας παραγωγής είναι Μη Διασυνδεδεμένα, και
ii) η ηλεκτρική σύνδεσή τους πραγματοποιείται στο Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα μέσω ειδικού προς τούτο έργου σύνδεσης, επαρκούς ισχύος, το οποίο περιλαμβανει και τμήμα υποθαλασσίου καλωδίου,
γίνεται με την τιμή που προβλέπεται στον ανωτέρω πίνακα για την κατηγορία «(α). Αιολική ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστασεις ισχύος μεγαλύτερης των 50 kW» στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησια, προσαυξημένη κατα 25%, ακόμα και μετα τη πιθανή διασύνδεση του νησιού ή της νησίδας.»

3. Η παραγραφος 6 του Αρθρου 13 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«6. Οι τιμές που περιλαμβανονται στον πίνακα της παραγραφου 1 αναπροσαρμόζονται ποσοστιαία ταυτόχρονα με την αναπροσαρμογή, με απόφαση του Υπουργού Περιβαλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, των εγκεκριμένων τιμολογίων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.). Η αναπροσαρμογή γίνεται με την ίδια απόφαση του Υπουργού Περιβαλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία εγκρίνονται τα τιμολόγια της Δ.Ε.Η. Α.Ε. μετα από γνώμη της Ρ.Α.Ε.. Η αναπροσαρμογή γίνεται αναλογικα με τη μεσοσταθμική μεταβολή των εγκεκριμένων τιμολογίων της Δ.Ε.Η. Α.Ε.. Ως μεσοσταθμική μεταβολή των τιμολογίων της Δ.Ε.Η. Α.Ε., νοείται ο μέσος όρος των ποσοστών των επί μέρους εγκεκριμένων μεταβολών, ανα κατηγορία τιμολογίου, όπως ο όρος αυτός σταθμίζεται, αναλογα με την αντίστοιχη, κατα το είδος της, ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκε το ημερολογιακό έτος που προηγείται της αναπροσαρμογής.
Αν δεν απαιτείται έγκριση των τιμολογίων της Δ.Ε.Η. Α.Ε., σύμφωνα με τη σχετική κείμενη νομοθεσία, οι τιμές του πίνακα της παραγραφου 1 αναπροσαρμόζονται καθε έτος με απόφαση του Υπουργού Αναπτυξης μετα από γνώμη της Ρ.Α.Ε., σε ποσοστό ίσο με την μέση μεταβολή των τιμών καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας κατα το προηγούμενο έτος.
Η αναπροσαρμογή αυτή γίνεται με ενιαίο τρόπο και ισχύει για όλες τις τιμές του πίνακα.»
4. Στο τέλος του Αρθρου 13 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, προστίθεται παραγραφος 8 ως εξής:
«8. Στο τέλος καθε ημερολογιακού έτους, ο αρμόδιος Διαχειριστής καταβαλει σε καθε Παραγωγό από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνδέεται στο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, πρόσθετη αποζημίωση που ισούται με ποσοστό των συνολικών εσόδων του σταθμού Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., ίσο με το ποσοστό των περικοπών ενέργειας που του έχουν επιβληθεί κατα το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από τον αρμόδιο Διαχειριστή σύμφωνα με τα αρθρα 9 και 10 του παρόντος και τους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος και του Δικτύου.»
5. Για την αναπροσαρμογή της τιμής της ενέργειας που παραγεται από τους παραγωγούς που επέλεξαν, κατα την περίπτωση δ) της παραγραφου 5 του Αρθρου 27Α’ του ν.3734/2009, να συνεχίσουν την εκτέλεση της ισχύουσας σύμβασης, εφαρμόζονται από 1η Ιανουαρίου 2009 οι διαταξεις της περίπτωσης β) της παραγραφου 5 του Αρθρου 27Α’ του ν.3734/2009, με τιμή αναφορας για το έτος 2008 ως κατωθι:
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από: Τιμή Ενέργειας για το έτος 2008 (€/MWh)
Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μη Διασυνδεδεμένα Νησια
Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από φωτοβολταϊκές μοναδες, με Εγκατεστημένη Ισχύ μικρότερη ή ίση των εκατό (100) kWpeak, οι οποίες εγκαθίστανται σε ακίνητο ιδιοκτησίας ή νόμιμης κατοχής ή όμορα ακίνητα του ίδιου ιδιοκτήτη ή νομίμου κατόχου 457,14
507,14

Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από φωτοβολταϊκές μοναδες, με Εγκατεστημένη Ισχύ μεγαλύτερη των εκατό (100) kWpeak 407,14 457,14


6. Καταργείται το τρίτο εδαφιο της παρ. 6 του Αρθρου 27Α’ του ν.3734/2009. Για την εγκατασταση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος ανω των δέκα (10) MW ισχύει η διαδικασία αδειοδότησης που προβλέπει ο παρών νόμος, η δε τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται με βαση τα προβλεπόμενα στις παρ. 3, 4, και 5 του Αρθρου 27Α’ του ν.3734/2009.

Αρθρο 6
Εγγυήσεις Προέλευσης

Η παραγραφος 3 του Αρθρου 18 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«3. Για την εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης και του Μηχανισμού Διασφαλισης του, είναι δυνατό να καθορίζονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε. ιδίως:
α) Η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικα για την έκδοση των Εγγυήσεων Προέλευσης.
β) Η προθεσμία εντός της οποίας ο αρμόδιος Φορέας Έκδοσης υποχρεούται να απαντα στις υποβαλλόμενες αιτήσεις και οι έννομες συνέπειες που προκύπτουν από τη μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής.
γ) Ο τύπος και το περιεχόμενο των Εγγυήσεων Προέλευσης, κατα αρμόδιο Φορέα Έκδοσης.
δ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποίησης, μεταβίβασης, ανακλησης ή έκδοσης νέων Εγγυήσεων Προέλευσης.
ε) Τα θέματα που αφορούν τη συνεργασία των Φορέων Έκδοσης και του Φορέα Ελέγχου με τις αρμόδιες Αρχές των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και τρίτων χωρών, καθώς και η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της αμοιβαίας αναγνώρισης των Εγγυήσεων Προέλευσης που εκδίδονται από αλλα κρατη - μέλη της Ε.Ε. ή από τρίτες χώρες.
στ) Καθε αλλο ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης και του Μηχανισμού Διασφαλισης του.»


Αρθρο 7
Ειδικό τέλος και παροχή κινήτρων στους οικιακούς καταναλωτές περιοχών όπου εγκαθίστανται έργα Α.Π.Ε.

1. Η παραγραφος Α.2 του Αρθρου 25 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Τα ποσα που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος κατα την προηγούμενη παραγραφο παρακρατούνται από τον αρμόδιο Διαχειριστή και αποδίδονται ως ακολούθως:
(ι) Ποσό μέχρι ποσοστού 1% επί της, προ Φ.Π.Α., τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. αποδίδεται στους κατόχους αδειας προμήθειας που προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια στους οικιακούς καταναλωτές του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου βαθμού στον οποίο είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί Α.Π.Ε., με σκοπό να πιστωθούν έως και κατα το συνολικό αυτό ποσό, οι λογαριασμοί καταναλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των οικιακών καταναλωτών. Δικαιούχοι της πίστωσης, σύμφωνα με τις διαταξεις της παρούσας παραγραφου, είναι κατα προτεραιότητα οι οικιακοί καταναλωτές εντός των διοικητικών ορίων του δημοτικού ή του κοινοτικού διαμερίσματος στο οποίο είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί Α.Π.Ε., και στη συνέχεια οι οικιακοί καταναλωτές των λοιπών δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισματων. Η πίστωση διενεργείται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό του καθε δικαιούχου, αναλογικα προς την ενέργεια που καταναλωσε, υπό την προϋπόθεση ότι συνολικα δεν δημιουργείται υπέρβαση του ανωτέρω ποσού. Η πίστωση αφορα το σκέλος της ενέργειας του λογαριασμού και διενεργείται κατα την ακόλουθη προτεραιότητα: μέχρι α) την χρέωση των πρώτων 800 κιλοβατωρών καθε δικαιούχου καταναλωτή, β) του συνόλου των χρεώσεων καταναλωσης νυχτερινών τιμολογίων καθε δικαιούχου καταναλωτή, γ) την χρέωση για καταναλώσεις μεταξύ 801 έως 1.600 κιλοβατώρες καθε δικαιούχου καταναλωτή, και δ) το 60% της χρέωσης για καταναλώσεις ανω των 1601 κιλοβατωρών καθε δικαιούχου καταναλωτή, σε τετραμηνιαία βαση. Η πίστωση αναγραφεται διακριτα στο τακτικό εκκαθαριστικό σημείωμα καθε λογαριασμού. Με απόφαση του Υπουργού Περιβαλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται μετα από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να μεταβαλλονται το ύψος των καταναλώσεων των ανωτέρω βαθμίδων α) – δ) και να αφαιρούνται βαθμίδες ή να προστίθενται νέες, ώστε να διευκολύνεται καθε φορα η εφαρμογή της παρούσας παραγραφου.
(ιι) Ποσό μέχρι ποσοστού 0,5% επί της, προ Φ.Π.Α., τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. αποδίδεται στο Πρασινο Ταμείο με σκοπό την παρακολούθηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ειδικα στις περιοχές NATURA.
(iii) το υπόλοιπο ποσό αποδίδεται κατα ποσοστό 80%, στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί Α.Π.Ε. και κατα ποσοστό 20% στον ή τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, από την εδαφική περιφέρεια των οποίων διέρχεται η γραμμή σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο. Αν ο σταθμός είναι εγκατεστημένος εντός των διοικητικών ορίων περισσοτέρων του ενός Ο.Τ.Α., τα ποσα από το ειδικό τέλος κατανέμονται, σε αυτούς, αναλογα με την ισχύ των μοναδων του σταθμού που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή του καθε Ο.Τ.Α. ή, προκειμένου για υδροηλεκτρικό σταθμό με Εγκατεστημένη Ισχύ μικρότερη ή ίση των δεκαπέντε (15) MWe, αναλογα με το μήκος του τμήματος του αγωγού που είναι εγκατεστημένο στην περιοχή καθε Ο.Τ.Α. Στην περίπτωση σημειακών υδροηλεκτρικών σταθμών, χωρίς αγωγό, τα ποσα από το ειδικό τέλος κατανέμονται ισόποσα μεταξύ των Ο.Τ.Α. εντός των ορίων των οποίων εγκαθίσταται το έργο. Αν η γραμμή σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο διέρχεται από την περιοχή περισσοτέρων του ενός Ο.Τ.Α., τα ποσα του ειδικού τέλους κατανέμονται σε αυτούς αναλογα με το μήκος του τμήματος της γραμμής σύνδεσης που βρίσκεται στην περιοχή καθε Ο.Τ.Α. Το σημείο σύνδεσης του σταθμού καθορίζεται με τους όρους σύνδεσης του, που διατυπώνονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή.»
2. Το πρώτο εδαφιο της παραγραφου 3 του Αρθρου 25 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«3. Τα ποσα που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος και αποδίδονται στον οικείο Ο.Τ.Α. εγγραφονται σε χωριστό κωδικό του προϋπολογισμού εσόδων αυτού («Έσοδα από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας») και διατίθενται υποχρεωτικα και αποκλειστικα, σε ποσοστό 80%, για την εκτέλεση έργων τοπικής αναπτυξης, σε περιοχές εντός των ορίων του δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός ή διέρχεται η γραμμή σύνδεσης και, σε ποσοστό 20%, στην υπόλοιπη περιφέρεια του Ο.Τ.Α..»


Αρθρο 8
Τροποποίηση διαταξεων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

1. Ο τίτλος του Αρθρου 8 του ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α’160/1986), όπως ισχύει, τροποποιείται σε «Μέτρα για την προστασία του κλίματος και της ατμόσφαιρας» και προστίθεται παραγραφος 1, με αναρίθμηση των υπολοίπων, ως εξής:
«1. Με τη θέσπιση των καταλληλων μέτρων προωθούνται, κατα προτεραιότητα σε σχέση με τις τοπικές επιπτώσεις, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ως μέσο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία της ατμόσφαιρας, τον βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας, την επίτευξη της αειφόρου αναπτυξης και τη βιώσιμη αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου.»
2. Στο Αρθρο 19 του ν.1650/1986 προστίθεται νέα παραγραφος 6, ως εξής:
«6. Κατ’ εξαίρεση των διαταξεων του παρόντος Αρθρου είναι δυνατό να επιτρέπεται ειδικα η εγκατασταση σταθμών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για αυτοπαραγωγή σε όλες τις περιοχές των παραγραφων 3 και 4 του Αρθρου 18, ως μέσο για την προστασία του κλίματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα καθορίζονται στα πλαίσια της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του σταθμού, εφόσον λαμβανεται μέριμνα για τη διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής μέσω της λήψης αντισταθμιστικών μέτρων ή σταθμίζεται με επιστημονικα επαρκή κριτήρια το επιδιωκόμενο όφελος σε σχέση με την πιθανή απώλεια προστατευτέου αντικείμενου, η οποία σε καθε περίπτωση πρέπει να είναι ελαχιστη. Ειδικα, απαγορεύεται η κατα ανωτέρω εγκατασταση σταθμών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης, όταν στην οικεία ειδική περιβαλλοντική μελέτη μόνο για αυτοπαραγωγή έχει τεκμηριωθεί ανα τεχνολογία και μέγεθος σταθμών Α.Π.Ε. η μη αντιστρεπτή επίπτωσή τους στο προστατευτέο αντικείμενο».
3. Στην παραγραφο 1 του Αρθρου 2 του ν.2742/1999 (ΦΕΚ Α’207/1999) προστίθεται εδαφιο δ’ ως ακολούθως:
«δ’. Στην προστασία του κλίματος και της ατμόσφαιρας και στην προώθηση της ενεργειακής αυτοδυναμίας της χώρας με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.»
4. Στην παραγραφο 2 του Αρθρου 2 του ν.2742/1999 προστίθεται εδαφιο ιβ’ ως ακολούθως:
«ιβ’. Η κατα προτεραιότητα προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με γνώμονα τη βιώσιμη αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, σύμφωνα με τις διεθνείς και κοινοτικές υποχρεώσεις.»Αρθρο 9
Θέματα χωροθέτησης εγκαταστασεων ΑΠΕ

1. Το τέταρτο εδαφιο της παραγραφου 1 του Αρθρου 8 του ν.2742/1999 (ΦΕΚ Α’207/1999) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Τα Περιφερειακα Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Αναπτυξης περιλαμβανουν, τέλος, τις κατευθύνσεις για την ισόρροπη και αειφόρο διαρθρωση του περιφερειακού οικιστικού δικτύου, καθώς και τις βασικές προτεραιότητες για την προστασία, διατήρηση και αναδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιας της περιφέρειας και τη βιώσιμη αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού τους, με προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με το Αρθρο 8, παρ. 1 του Νόμου 1650/1986 και το Αρθρο 2, παρ. 1, εδαφιο δ και παρ.2, εδαφιο ιβ».
2. Για την έγκριση εγκαταστασης σταθμών Α.Π.Ε. λαμβανονται υπόψη μόνο υφισταμενα θεσμοθετημένα σχέδια ή εγκεκριμένες μελέτες που εναρμονίζονται με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Αναπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄2464/2008) και τεκμηριώνουν επαρκώς ότι έχουν λαβει μέριμνα και διασφαλίσει τη μέγιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου δυναμικού Α.Π.Ε.. Ελλείψει τέτοιων, η έγκριση εγκαταστασης σταθμών Α.Π.Ε. γίνεται με εφαρμογή των κατευθύνσεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Αναπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄2464/2008). Η κατα τα ανωτέρω εδαφια εγκατασταση Α.Π.Ε. είναι κατ’ αρχήν δυνατή, μετα από τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης όπως καθε φορα ισχύει, σε όλες τις περιοχές της χώρας, εκτός από:
α) τις περιοχές που έχουν θεσμοθετηθεί ως περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης σύμφωνα με τα αρθρα 19 και 21 του ν.1650/1986 και στην οικεία ειδική περιβαλλοντική μελέτη έχει τεκμηριωθεί ανα τεχνολογία και μέγεθος σταθμών Α.Π.Ε. η μη αντιστρεπτή επίπτωσή τους στο προστατευτέο αντικείμενο,
β) Τα κηρυγμένα διατηρητέα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιας καθώς και τις οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες προστασίας Α που έχουν καθορισθεί κατα τις διαταξεις του αρ. 91 του ν.1892/1991 ή κατα τις διαταξεις του ν.3028/2002,
γ) Τους υγρότοπους διεθνούς σημασίας (Ραμσαρ).
3. Στο Αρθρο 9 του ν. 2742/1999 προστίθεται παραγραφος 3 ως εξής:
«3. Στις περιπτώσεις ήδη θεσμοθετημένων Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Αναπτυξης, ρυθμιστικών σχεδίων, γενικών πολεοδομικών σχεδίων, ή αλλων σχεδίων χρήσεως γης, το περιεχόμενο των οποίων δεν καλύπτει επαρκώς ή έρχεται σε αντίθεση με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Αναπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄2464/2008), και μέχρι την εναρμόνισή τους προς τις κατευθύνσεις αυτές, η χωροθέτηση των έργων Α.Π.Ε. γίνεται με αμεση και αποκλειστική εφαρμογή των κατευθύνσεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Αναπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».
4. α. Καταργούνται το εδαφιο ια’ της παραγραφου 1 του Αρθρου 6 (Κεφαλαιο Β), το εδαφιο η’ της παραγραφου 1 του Αρθρου 14 (Κεφαλαιο Γ), τα εδαφια ε’ και στ’ της παραγραφου 2 του Αρθρου 17, η παραγραφος 3 του ιδίου Αρθρου (Κεφαλαιο Δ) και το δεύτερο εδαφιο της περίπτωσης α’ της παραγραφου 2 του Αρθρου 21 (Κεφαλαιο Ε) του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Αναπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
β. Το εδαφιο α’ της παραγραφου 2 του Αρθρου 17 (Κεφαλαιο Δ) του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Αναπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τροποποιείται ως ακολούθως:
«Τα κηρυγμένα διατηρητέα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιας καθώς και οι οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες προστασίας Α που έχουν καθορισθεί κατα τις διαταξεις του αρ. 91 του ν.1892/1991 ή κατα τις διαταξεις του ν.3028/2002. Ειδικα για τη Χερσόνησο του Αθω, επιτρέπεται η εγκατασταση και λειτουργία έργων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς για την καλυψη των λειτουργικών ενεργειακών αναγκών των Ιερών Μονών.»
γ. Ειδικα στην Αττική επιτρέπεται η εγκατασταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. κατα παρέκκλιση των διαταξεων των υποκείμενων σχεδίων χωροταξικού σχεδιασμού περιλαμβανομένου του Προεδρικού Διαταγματος «Περί τροποποιήσεως των όρων δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών, του Νομού Αττικής» (ΦΕΚ 707/Δ/13.12.1979).
δ. Η διαταξη της παραγραφου 4 του Αρθρου 6 του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Αναπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ισχύει και εφαρμόζεται και για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. των κεφαλαίων Γ’ και Δ’ του Ειδικού αυτού Πλαισίου για τις Α.Π.Ε.
5. Στο τέλος της παραγραφου 3 του Αρθρου 10 του ν.3028/2002 (ΦΕΚ Α’153/2002) όπως ισχύει, προστίθενται εδαφια ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και των κατα περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών ή με τα αντίστοιχα κατα περίπτωση Ειδικα Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Αναπτυξης που προβλέπονται στο Αρθρο 7 του ν.2742/1999, όπως ισχύει, μπορεί να καθορίζονται κριτήρια, διαδικασίες ελέγχου και καθε αλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογής της παρούσας. Ειδικα για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ισχύουν τα κριτήρια και οι διαδικασίες που προβλέπονται στο εγκεκριμένο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Αναπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας όπως καθε φορα ισχύει, από το χρόνο της έγκρισής του.»
6. Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παραγραφου 6 του Αρθρου 56 του ν.2637/1998 (ΦΕΚ Α’200/1998), όπως αντικατασταθηκε με το Αρθρο 24 παρ. 37 του ν.2945/2001 (ΦΕΚ Α’ 223/2001), αντικαθίστανται ως εξής:
«6. α) Σε αγροτεμαχια που χαρακτηρίζονται από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Αναπτυξης ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η ασκηση οποιασδήποτε αλλης δραστηριότητας, εκτός από τη γεωργική εκμεταλλευση και την εγκατασταση σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Καθε επέμβαση στις εκτασεις αυτές, είτε για τη μεταβολή του προορισμού τους και τη διαθεσή τους για αλλες χρήσεις είτε για την εκτέλεση έργων ή τη δημιουργία εγκαταστασεων ή παροχή αλλων εξυπηρετήσεων μέσα σε αυτές, έστω και χωρίς μεταβολή της κατα προορισμό χρήσης τους, αποτελεί εξαιρετικό μέτρο και ενεργείται παντοτε ύστερα από αδεια της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Αναπτυξης και μόνο για λόγους που εξυπηρετούν το γεωργικό χαρακτήρα της αγροτικής εκμεταλλευσης ή την εγκατασταση σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εφόσον πρόκειται για την εκτέλεση στρατιωτικών έργων, που αφορούν την εθνική αμυνα της χώρας, καθώς και για την εκτέλεση μεγαλων αναπτυξιακών έργων του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. α και β' βαθμίδας.
β) Σε περιοχές που χαρακτηρίζονται κατα τα ανωτέρω ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η κατατμηση των αγροτεμαχίων, είτε με διανομή μεταξύ των συνιδιοκτητών είτε με πώληση ή οποιαδήποτε αλλη πραξη με την οποία μεταβιβαζονται δικαιώματα κυριότητας, χωρίς προηγούμενη αδεια της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Αναπτυξης, με ποινή την απόλυτη ακυρότητα της σχετικής δικαιοπραξίας. Η αδεια παρέχεται μόνο εφόσον με την κατατμηση διευκολύνεται η αγροτική εκμεταλλευση ή η εγκατασταση σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και επισυναπτεται στη σχετική συμβολαιογραφική πραξη, στην οποία γίνεται μνεία αυτής. Η αδεια κατατμησης απαιτείται και όταν πρόκειται για διανομή μεταξύ συνιδιοκτητών ή συγκληρονόμων που έχουν το δικαίωμα να λύσουν την κοινωνία και παρέχεται, εφόσον με τη λύση δεν επέρχεται κατατμηση ή η επερχόμενη κατατμηση δεν παραβλαπτει την αγροτική εκμεταλλευση ή απαιτείται για την εγκατασταση σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.»
7. Το τρίτο εδαφιο της παραγραφου 4 του Αρθρου 3 του ν.2244/1994, όπως προστέθηκε με την παραγραφο 7 του Αρθρου 2 του ν.2941/2001 και αντικατασταθηκε με την παρ. 9 του Αρθρου 27Α του ν.3734/2009, τροποποιείται ως εξής:
«Για την εγκατασταση φωτοβολταϊκών συστηματων και ανεμογεννητριών δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδειας, αλλα έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας που εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας. Ειδικα για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστηματων και μικρών ανεμογεννητριών σε κτίρια και αλλες δομικές κατασκευές, αντί της έκδοσης έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, μπορεί, μετα από σχετική απόφαση του ΥΠΕΚΑ, να προβλέπεται απλή κοινοποίηση προς τον οριζόμενο κατα περίπτωση αρμόδιο φορέα.»


Αρθρο 10
Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής καταναλωσης των κτιρίων

1. Η παραγραφος 2 του Αρθρου 4 του ν.3661/2008 (ΦΕΚ 89Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για τα νέα κτίρια, πριν την έναρξη της ανέγερσης, πρέπει να εκπονείται και να υποβαλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία μελέτη, που συνοδεύει τη μελέτη της παραγραφου 1 του Αρθρου 3 και η οποία περιλαμβανει την τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική σκοπιμότητα εγκαταστασης τουλαχιστον ενός εκ των εναλλακτικών συστηματων παροχής ενέργειας, όπως αποκεντρωμένων συστηματων παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, συστηματων θέρμανσης ή ψύξης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου, καθώς και γεωθερμικών αντλιών θερμότητας».
2. Στο Αρθρο 4 του ν.3661/2008 προστίθενται οι εξής παραγραφοι:
«3. Σε όλα τα νέα κτίρια είναι υποχρεωτική η καλυψη μέρους των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης από ηλιοθερμικα συστήματα. Το ελαχιστο ποσοστό του ηλιακού μεριδίου σε ετήσια βαση καθορίζεται ως εξής: κλιματική ζώνη Α: ≥ 80%, κλιματική ζώνη Β: ≥ 75%, κλιματική ζώνη Γ: ≥ 70%, κλιματική ζώνη Δ: ≥ 65%. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο Αρθρο 11 του παρόντος, καθώς και όταν οι αναγκες σε ζεστό νερό χρήσης καλύπτονται από αλλα αποκεντρωμένα συστήματα παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, συστήματα τηλεθέρμανσης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου, καθώς και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας.
4. Το αργότερο ως τις 31.12.2019, όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της πρωτογενούς ενεργειακής καταναλωσης τους με αποκεντρωμένα συστήματα παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, συστήματα τηλεθέρμανσης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου, καθώς και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. Στην περίπτωση των νέων κτιρίων που στεγαζουν υπηρεσίες του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το αργότερο ως τις 31.12.2014».
3. Η παραγραφος 1 του Αρθρου 5 του ν.3661/2008 τροποποιείται ως εξής:
«1. Στα κτίρια που υφίστανται ριζική ανακαίνιση, η ενεργειακή απόδοσή τους αναβαθμίζεται, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικα, λειτουργικα και οικονομικα εφικτό, ώστε να πληροί τις ελαχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό. Οι απαιτήσεις αυτές θεσπίζονται είτε για το ανακαινιζόμενο κτίριο ως σύνολο είτε μόνο για τις ανακαινιζόμενες εγκαταστασεις ή τα δομικα στοιχεία αυτού, εφόσον αποτελούν μέρος ανακαίνισης που πρέπει να ολοκληρωθεί εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος, με στόχο τη βελτίωση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου».


Αρθρο 11
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας

1. Η επιτροπή για Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Αρθρου 20 του ν. 3468/2006 καταργείται.
2. Το Αρθρο 20 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως εξής :

« Αρθρο 20
Αυτοτελής Ειδική Υπηρεσία για Α.Π.Ε.
1. Στο Υπουργείο Περιβαλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συνισταται Αυτοτελής Ειδική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε., στην οποία εντασσεται το Τμήμα Ανανεώσιμων Πηγών της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας η οποία μετονομαζεται σε Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Η Αυτοτελής Ειδική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. λειτουργεί σε επίπεδο διεύθυνσης και υπαγεται απευθείας στον Υπουργό Περιβαλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή στον αρμόδιο για ζητήματα ενέργειας Υφυπουργό.
2. Αποστολή της Υπηρεσίας αυτής είναι η παροχή πληροφοριών και η διεκπεραίωση υποθέσεων επενδυτών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν επενδύσεις που αφορούν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε..
Ειδικότερα αρμοδιότητα της Υπηρεσίας αποτελεί :
α. Η ενημέρωση και πληροφόρηση των επενδυτών για το θεσμικό, νομοθετικό, φορολογικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο σχετικα με τις επενδύσεις για έργα Α.Π.Ε., καθώς και για τις ενέργειες που απαιτούνται για την αδειοδότηση των έργων αυτών και την ενδεχόμενη ένταξή τους σε υφισταμενα επενδυτικα προγραμματα ή σχεδιασμούς.
β. Η παραλαβή των αιτήσεών τους, εφόσον επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι, με σκοπό τη διευκόλυνσή τους.
γ. Ο έλεγχος της πληρότητας της αιτήσεως και γενικότερα του φακέλου των αιτούντων, εφόσον επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και η αναζήτηση των τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες μετα από σχετική εξουσιοδότησή τους.
δ. Η αμεση διαβίβαση του φακέλου, εφόσον επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι, στις αρμόδιες για την διεκπεραίωση υπηρεσίες με τον πλέον πρόσφορο τρόπο.
ε. Η αναζήτηση ενημέρωσης για λογαριασμό του αιτούντος επενδυτή από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πρόοδο της οιασδήποτε διαδικασίας που έχει προκληθεί με την αίτησή του, καθώς και η μέριμνα επίσπευσής της, ενόψει κυρίως του κινδύνου παρόδου προβλεπομένων προθεσμιών για την έκδοση διοικητικής πραξεων ή γνωμοδοτήσεων.
στ. Η αναζήτηση λύσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση οιωνδήποτε διοικητικών δυσχερειών ή προβληματων που προκύπτουν κατα την αδειοδοτική ή αλλη συναφή διαδικασία που αφορα σε έργα Α.Π.Ε. και η διατύπωση σχετικών προτασεων.
ζ. Η επεξεργασία γενικών οδηγιών, εγκυκλίων και αποφασεων για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης των έργων Α.Π.Ε.
η. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ανανεώσιμων Πηγών που εντασσεται στην Ειδική Υπηρεσία.
3α. Η Ειδική Υπηρεσία υποβαλλει, για καθε εξεταζόμενη υπόθεση, σχετική έκθεση στον Υπουργό Περιβαλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στους συναρμόδιους Υπουργούς και στη Ρ.Α.Ε..
β. Επίσης υποβαλλει, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου καθε έτους, στον Υπουργό Περιβαλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και στη Ρ.Α.Ε. έκθεση, στην οποία περιγραφονται και τεκμηριώνονται τα σημαντικότερα προβλήματα που αφορούν επενδύσεις στους τομείς Α.Π.Ε, καθώς και προτασεις για την επίλυσή τους.
4α. Για την αποτελεσματική επιτέλεση της λειτουργίας της Αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας θα πρέπει σε καθε περίπτωση όλα τα απαιτούμενα ή ελλείποντα στοιχεία ή δικαιολογητικα από τον φακελο, καθώς και οι τυχόν απαραίτητες διευκρινίσεις να αναφέρονται εξαντλητικα στην απαντηση της εκαστοτε αρμόδιας υπηρεσίας. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στους αρμόδιους φορείς μόνον μία φορα.
β. Η τελική απόφαση αναφορικα με την εκαστοτε αίτηση του ενδιαφερομένου επενδυτή αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία στην Αυτοτελή Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβαλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, από την οποία την παραλαμβανει ο ενδιαφερόμενος ή του αποστέλλεται στην διεύθυνση που της έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή.
γ. Για την καταθεση των αιτήσεων στην Αυτοτελή Ειδική Υπηρεσία και την διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες προς διεκπεραίωση υπηρεσίες ισχύουν αναλόγως οι διαταξεις της παραγραφου 8 του Αρθρου 6 και της παραγραφου 4 του Αρθρου 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102Α’), των παραγραφων 4 και 5 του Αρθρου 16 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138Α’), καθώς και οι διαταξεις των παραγραφων 4 και 7 του Αρθρου 11 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44Α’) αντιστοίχως.
δ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβαλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να καθοριστεί καθε αλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τον τρόπο ασκησης των αρμοδιοτήτων της Αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας.
5α. Με προεδρικό διαταγμα που εκδίδεται μετα από πρόταση του Υπουργού Περιβαλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται ο ειδικότερος τρόπος οργανωσης της Αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας, η σύσταση των αναγκαίων για τη λειτουργία της οργανικών θέσεων μονίμου και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και ο τρόπος στελέχωσής της.
β. Για τις αναγκες λειτουργίας της Αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας επιτρέπεται η απασχόληση φυσικών προσώπων με συμβασεις μίσθωσης έργου. Για τις συμβασεις αυτές ισχύουν οι κείμενες διαταξεις, χωρίς να απαιτούνται οι προϋποθέσεις της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280Α’).
6. Τα έργα Α.Π.Ε., τα οποία σύμφωνα με τα κριτήρια του Αρθρου 9 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122Α’) εντασσονται στην εκεί θεσπιζόμενη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης, εξακολουθούν να διέπονται από τις σχετικές διαταξεις του ανωτέρω νόμου που αφορούν τη διαδικασία αυτή.

Αρθρο 12
Λοιπές διαταξεις

1. Στο Αρθρο 2 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παραγραφος 29 ως ακολούθως:
«29. Συγκρότημα αιολικών παρκων: σύνολο αιολικών παρκων ενός ή περισσοτέρων φορέων, που αναπτύσσονται σε κοντινές αποστασεις μεταξύ τους και αξιοποιούν κατα το δυνατό κοινές υποδομές οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, αποτελώντας ουσιαστικα ένα ενιαίο έργο.»
2. Η παραγραφος 4 του Αρθρου 27 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«4. Η υδραυλική ενέργεια που παραγεται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) MWe και μέχρι (100) MWe, περιλαμβανεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των διαταξεων των αρθρων 9 παρ. 1 περ. α και 13 παρ.1 και διέπεται από τον ισχύοντα Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.»
3. Για την εφαρμογή των διαταξεων της Κ.Υ.Α. 104247/2006 (ΦΕΚ 663Β’) στην περίπτωση έργων Α.Π.Ε. που πραγματοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων δύο ή περισσοτέρων νομών ή Περιφερειών της χώρας, ως οικεία Περιφέρεια ή οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, νοείται εκείνη στην οποία βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα του ακινήτου στο οποίο κατασκευαζεται το έργο. Η περίπτωση γ’ της παραγραφου 1 του Αρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 104247/2006 καταργείται.
4. Όπου στο ν.3468/2006 χρησιμοποιείται ο όρος «Υπουργός Αναπτυξης» αντικαθίσταται από τον όρο «Υπουργός Περιβαλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»
5. Καταργούνται η παραγραφος Α.2 του Αρθρου 24 και η παραγραφος 9 του Αρθρου 27 του ν.3468/2006, καθώς και το δεύτερο εδαφιο της παραγραφου 2 του Αρθρου 58 του ν.998/1979 περιλαμβανομένων των περιπτώσεων α) και β) αυτής.

Αρθρο 13
Μεταβατικές διαταξεις

(ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ)

Αρθρο 14
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικα στις επί μέρους διαταξεις του.
 

ΦΩΤΟΒΟΛΑΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΤΕΓΗ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ - ΑΠΟΣΒΕΣΗ - ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ - Νομοσχέδιο για τα φωτοβολταικα: Επιδοτήσεις, φωτοβολταικών

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ - Νομοσχεδιο για τα φωτοβολταικα: επενδύσεις φωτοβολταικών, πώληση στην ΔΕΗ, φωτοβολταικα σε στέγη Νομοσχέδιο για φωτοβολταικά ΑΠΕ, πάρκα φωτοβολταϊκά σταθμούς - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ , ατα ηλιακής ενέργειας, ηλιακοί συλλέκτες, συσσωρευτές, ηλιακοί φορτιστές. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ  επενδύσεις ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ φωτοβολταικών, πώληση στην ΔΕΗ, φωτοβολταικα σε στέγηΤα παντα για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, επιδοτηση, υποβολή φακελου στον αναπτυξιακό νόμο, Νομοσχέδιο για φωτοβολταικά ΑΠΕ, πάρκα φωτοβολταϊκά σταθμούς - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
 

Φωτοβολταικα προιόντα των έγκυρων, δημοφιλέστερων φωτοβολταικών οίκων σε μοναδικές εκπτωτικές προσφορές. Οικονομοτεχνικές προτασεις για αυτόνομα και διασυνδεδεμένα φωτοβολταικα συστήματα. Οικονομικές λύσεις για καθε αναγκη

 

 

Φωτοβολταϊκα ΔΕΗ

Φωτοβολταικα σε στέγες

 

Σημαντικα κίνητρα για οικιακούς καταναλωτές με την δημιουργία διασυνδεδεμένων συστηματων σε φωτοβολταικα και την σύνδεση τους με την ΔΕΗ Δείτε πληροφορίες

 

Πλήρης σειρα οικιακών φωτοβολταικών διασυνδεδεμένων συστηματων με την ΔΕΗ

Δείτε προσφορές εδώ

 

 

ΔΕΗ-Αιτήσεις σύνδεσης

 φωτοβολταικα σε στέγες

Η αίτηση  εδώ

 

ΔΕΗ-ΓΡΑΦΕΙΑ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Πληροφορίες σχετικα με τα γραφεία της ΔΕΗ στις διαφορες περιοχές της Ελλαδας για φωτοβολταικα σε στεγες

Τοπικα γραφεία δεή  εδώ

 

 

Γιατί να μας επιλέξετε;


Προμήθεια εξοπλισμού από τα δημοφιλέστερα εργοστασια

Πολύ μεγαλη ποικιλία προιόντων και εταιρειών

Επίβλεψη, συντονισμός και υλοποίηση έργων με το "κλειδί στο χέρι"

Εγγύηση χαμηλότερης τιμές της αγορας στην λιανικής πώλησης προς ιδιώτες*

*Επιστροφή του διπλασιου ποσού σε περίπτωση που προκύψει επιβεβαιωμένη διαφορα τιμής σε καποιο προιόν μας

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση
Τηλ: 210 4314133
Fax: 28210 58014

Αίτημα Προσφορας
Τιμές & προσφορές δίδονται εγγραφως μέσω email ή φαξ μέσα σε λίγες ώρες ή σε μία εργασιμη μέρα. Απαραίτητη προυπόθεση είναι να λαβουμε επίσημο αίτημα με την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας με τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου.

Υπολογισμό Τιμής

Για υπολογισμό και προσφορα αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος απαιτείται να γνωρίζουμε
1.Τις καταναλώσεις σε WATT της καθε συσκευής που χρησιμοποιείτε ( ψυγείο, ΤV, φωτισμός, κλιματισμός... )
2.Τις ώρες λειτουργίας τους σε ένα 24ωρο ( πχ. 4 ώρες TV, 5 ώρες φωτισμός κλπ)
3.Τις μέρες λειτουργίας ( πχ. μόνο Σαββατοκύριακο ή Χειμώνα - Καλοκαίρι κλπ )
 4.Την εποχή που τα χρησιμοποιείτε ( πχ μόνο το καλοκαίρι ή μόνο το χειμώνα κλπ )
5.Την ακριβή περιοχή τοποθέτησης για να υπολογισθεί το ενεργειακό φορτίο της περιοχής. Συμπληρώστε τα στοιχεία για προσφορα στη φόρμας επικοινωνίας
 
Featured Solar Trends

Solar Energy Star

 

 

Φωτοβολταικών

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Green peace, ΚΑΕΠ, Helapco

φωτοβολταικα, προιόντα, εκθεση, PHOTOVOLTAIC, φωτοβολταικα, προιόντα, εκθεση,παρκα,ανεμογεννητριες

 

Φωτοβολταικα

Καταλογος Προϊόντων

Πληροφορίες καταλόγου

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

 ... ένα μέλλον που μόλις ξεκίνησε!

Copyright © 1999 - 2010 eshop.com.gr powered by Greek-Internet-Services